Top

Beth yw AGRO?

What is AGRO / Beth yw AGRO?

Cefndir

Sefydlwyd AGRO ym mis Medi 2010. Sefydliad yw sy’n cael ei arwain gan ei aelodau a chaiff ei redeg gan bobl mewn adferiad ar gyfer pobl mewn adferiad.

Pwrpas AGRO yw hyrwyddo adferiad pobl sydd â phroblemau alcohol a chyffuriau eraill trwy weithgaredd, gan gefnogi teuluoedd, codi ymwybyddiaeth, chwalu stigma a darparu gwybodaeth yn Ynys Môn a Gwynedd.

Mae AGRO yn unigryw ac yn cynnig cefnogaeth a chymorth i’w aelodau ar unrhyw gam o’u hadferiad; gallai hyn fod ar y diwrnod cyntaf neu ymhen 25 mlynedd. Rydym yn cynnig gweithgareddau a chymorth y tu hwnt i oriau gwasanaeth, gyda’r nosau ac ar benwythnosau yn ogystal ag yn ystod yr wythnos.

Fel sefydliad sy’n cael ei arwain gan ei aelodau, ac sydd wedi ei seilio ar werthoedd cynhwysiant a chydymddibyniaeth, mae AGRO yn sefydliad sy’n cael ei redeg gan bobl mewn adferiad ar gyfer pobl mewn adferiad. Mae mwy na thri chwarter aelodau Bwrdd y sefydliad yn bobl mewn adferiad neu yn rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan gaethiwed i alcohol neu gyffuriau; mae hyn yn galluogi rhoi dull gweithredu ar waith sydd wirioneddol yn rhoi sylw i adferiad defnyddwyr gwasanaeth.

Gan fod AGRO yn cael ei arwain gan ei aelodau, yr aelodau hynny sy’n penderfynu sut y caiff AGRO ei redeg a pha weithgareddau yr hoffent eu gwneud. Mae aelodau a gwirfoddolwyr yn codi arian, yn trefnu ac yn cydlynu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp. Mae gan bob grŵp ei ddeinameg ei hun ac mae AGRO yn cydnabod fod siwrnai pawb tuag at adferiad yn wahanol ac yn unigol iddyn nhw.

Ein nod yw peidio â barnu, bod yn gefnogol a pheidio bod â hierarchiaeth o fewn y grwpiau fel bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal ac ar yr un gwastad â’i gilydd. Ni orfodir neb i ddatgelu gwybodaeth ac felly caiff unigolion eu hadnabod am bwy ydynt, yn hytrach nag am eu caethiwed a’u gorffennol.

Mae gennym grwpiau cefnogi wythnosol ledled Ynys Môn a Gwynedd ac rydym yn ymdrechu i ymestyn yn ehangach i gymunedau gwledig Cymru ble mae gwasanaethau’n llai hygyrch. Mae gennym brosiectau wythnosol yn cael eu cynnal hefyd sy’n cynnwys prosiectau rhandir, grŵp pêl-droed a grŵp pysgota. Yn ogystal â’r holl weithgareddau hyn byddwn yn cynnal gweithgaredd misol mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor a gweithgareddau ychwanegol sy’n amrywio o fis i fis, o gelf a chrefft i eira-fyrddio a beicio mynydd.

Gweledigaeth AGRO

Gweledigaeth AGRO yw cymuned sy’n meithrin gobaith, hyder ac ymdeimlad o berthyn mewn awyrgylch o gyd-ysbrydoli a chyd-ddealltwriaeth.

Gwerthoedd AGRO

  • Rydym yn cofleidio ac yn hyrwyddo adferiad unigolion, teuluoedd a chymunedau.
  • Rydym yn parchu’r ffaith y gall fod nifer o lwybrau tuag at adferiad.
  • Rydym yn credu fod pawb yn haeddu cael eu trin gydag urddas a pharch.
  • Rydym yn cydnabod y rhyng-gysylltiad sydd rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau cyfan.
  • Rydym yn rhoi gwerth ar arferion hunan-gymorth, cydweithrediad a gweithio ar y cyd.
  • Rydym yn ymdrechu i roi terfyn ar wahaniaethu yn erbyn pob sydd mewn adferiad neu sy’n ceisio adferiad.

Dilynwch y ddolen i lawr lwytho dogfen rheolau AGRO