Top

Cyfleoedd a gwirfoddoli

AGRO Cymru

Arweinyddion Gwirfoddol

Mae gan AGRO gyfleoedd i Arweinyddion Gwirfoddol yn Ynys Môn ac yng Ngwynedd. Cânt eu penodi i bob grŵp a phrosiect i sicrhau cysondeb a phresenoldeb parhaus ac er mwyn cynnig llwybr hyfforddiant fel y gall aelodau ennill cymwysterau a magu hyder wrth redeg eu grŵp eu hunain. Bydd yr aelodau ar eu hennill wrth gael arweiniad a chefnogaeth i redeg eu grwpiau eu hunain a threfnu gweithgareddau.

Mae’r Arweinyddion Gwirfoddol yn gyfrifol am rediad wythnosol eu grŵp neu brosiect dynodedig. Byddant yn cynnig cefnogaeth i aelodau drefnu gweithgareddau o fewn y grŵp a gweithgareddau ychwanegol y tu hwnt i amseroedd grŵp a amserlenwyd, megis ar nosweithiau a phenwythnosau. Maent yn gyfrifol am ofal cyffredinol unrhyw leoliad y mae AGRO yn ei ddefnyddio er mwyn sicrhau y caiff ei adael fel y’i cafwyd a bod pobman wedi ei gloi yn unol â chyfarwyddiadau’r sawl sy’n gyfrifol am y lleoliad. Maent hefyd yn bwynt cyswllt ychwanegol ar gyfer aelodau newydd sydd â diddordeb ymuno â’r grŵp.

Mae AGRO o’r farn bod profiad personol o gaethiwed ac adferiad yn bwysig i’r gwirfoddolwyr, gall hyn fod yn gaethiwed personol, yn aelod o’r teulu, yn ffrind agos neu’n brofiad gwaith blaenorol yn y maes. Byddai bod â sgiliau pobl a chyfathrebu da yn fuddiol iawn ac maen rhaid fod gan wirfoddolwyr ymwybyddiaeth o gyfrinachedd.  Mae medru’r Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu  hefyd yn hynod ddymunol.

Mae Arweinyddion Gwirfoddol yn atebol i Gydlynydd AGRO a fydd hefyd yn darparu unrhyw gymorth sydd ei angen. Bydd rhaglen hyfforddi a datblygu unigol ar gael i sicrhau datblygiad personol a sgiliau arwain Arweinyddion Gwirfoddol er mwyn bod o fudd i grŵp penodol neu brosiect.

Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor

Bangor Student VolunteeringMae AGRO wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â GMB i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr a fyddai’n cael budd o’r profiad o weithio o fewn amgylchedd adfer. Bydd hyn yn gwella eu gobaith o gael gwaith wedi iddynt raddio o’r Brifysgol a bydd yn gwella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gaethiwed. Bydd cyfle ganddynt i gyfarfod a phobl sydd wedi dioddef problemau caethiwed, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, ac i drafod buddion grwpiau cefnogaeth a chymunedau adfer. Mae’r aelodau’n cael budd o’r bartneriaeth hon trwy gael cyfleoedd i intigreiddio’n ôl yn eu cymunedau eu hunain ac o fewn y gymdeithas ehangach.

Mae’r bartneriaeth yn gweithio trwy ddarparu cyfleoedd i grŵpiau o 4 myfyriwr drefnu un gweithgaredd y mis ar gyfer aelodau AGRO. Caiff hyn ei benderfynu ar y cyd â’r aelodau a gall fod yn unrhywbeth o gwis i weithgaredd saethu peli paent, gorau po fwyaf dychmygol!

Ar hyn o bryd mae un o’r prosiectau hyn yn digwydd yng Ngwynedd, ond mae ar fin cael ei efelychu yn Ynys Môn yn ystod y flwyddyn academaidd hon gan ei fod yn gymaint o lwyddiant i’r ddwy ochr. Pe bai gennych ddiddordeb gwneud cais am y cyfle hwn neu os hoffech ragor o wybodaeth dylech gysylltu â:

Helen Munro, Rheolwr Gwirfoddoli Myfyrwyr, svb@bangorstudents.com 01248 388021

Cyfleoedd Gwirfoddoli Unigol

Mae AGRO yn hyrwyddo adferiad trwy gyfrwng gweithgareddau ac yn credu fod gan bawb eu taith adfer eu hunain i’w dilyn. Felly nod AGRO yw darparu ystod amrywiol o weithgareddau sydd yn apelio at ddiddordebau pawb a chodi awydd ynddynt i roi cynnig ar bethau newydd. Mae AGRO’n ymdrechu i helpu pobl mewn adferiad i ddod o hyd i ddiddordebau newydd sy’n gallu bod o gymorth iddyn nhw lenwi’r bwlch y mae eu caethiwed wedi ei adael o’i ôl.

Gan ei fod yn sefydliad sydd wedi ei arwain gan ei aelodau, mae AGRO o’r farn ei bod yn bwysig cynnwys aelodau ym mhob agwedd o redeg y sefydliad ac mae hynny’n cynnwys penderfyniadau ynglŷn â pha weithgareddau i’w cynnal a helpu i gydlynu i wneud yn siŵr fod hyn yn digwydd. Mae AGRO yn teimlo’n gryf y dylid rhoi cyfle i bobl ddefnyddio unrhyw sgiliau sydd ganddynt er lles pawb yn y grŵp a gall hyn gynnwys gwirfoddoli i redeg prosiect neu weithgaredd unigol.

Mae AGRO hefyd yn cynnig cyfleoedd i sefydliadau, cwmniau ac unigolion redeg prosiectau a gweithgareddau gydag aelodau. Gall hyn fod yn fuddiol i’r ddwy ochr gan y gall fod pobl eisiau profiad yn gweithio gyda grwpiau cleientiaid gwahanol, gall fod ganddynt brofiad o gaethiwed ac yn dymuno helpu pobl eraill sy’n yr un sefyllfa neu efallai eu bod wedi ymddeol neu’n ddiwaith ac yn dymuno rhoi peth o’u hamser rhydd i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth gydag eraill.

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan gellir dod o hyd i wybodaeth ar y dudalen gysylltiadau.

Os oes gennych chi ddiddordeb gwirfoddoli yn AGRO Cymru, lawrlwythwch y ddogfen hon Manyleb Person Arweinydd Gwirfoddol.